...gebiedsontwikkeling...

Boven- en ondergrond vormen een geheel. Bovengrondse ontwikkelingen stellen eisen aan de ondergrond en vice versa, de ondergrond kan ook meerwaarde bieden aan een ontwikkeling. Door onder- en bovengrond te verbinden wordt financieel rendement verenigt met ruimtelijke kwaliteit. Het gaat daarbij o.a. om het afstemmen van bodemsanering op de ontwikkeling, om het minimaliseren van (de kosten) van grondverzet, maar ook het integreren van waterberging en bodemenergie in het ruimtelijk ontwerp.

Back to Top