Projecten

Opdrachtgever: Gemeente Zwolle
Periode: 2007 (opstellen visie)
2007 – heden (ondersteunen implementatie en doorontwikkeling)
Kenmerken: Visie- en beleidsvorming, begeleiding implementatie en praktische vertaling
in projecten

Door de ondergrond integraal bij ruimtelijke planvorming te betrekken wordt duurzame ontwikkeling interessant. Samen met TTE Consultants heeft de gemeente Zwolle hiervoor al in 2007 het bewijs geleverd met de eerste integrale Visie op de Ondergrond.

De visie op de ondergrond vormt het fundament onder een groot aantal integrale projecten en ontwikkelingen waaronder het gebiedsbeheerplan. Vanuit de visie borgt gemeente de bescherming van kwetsbare functies en schone gebieden en wordt ruimte gecreëerd om verontreinigde grondwater optimaal te benutten.

De voor Zwolle uitgewerkte, gebiedsgerichte aanpak vraagt een nieuwe benadering van monitoring, van ruimtelijke opgaven en van het aangaan van financiële en organisatorische arrangementen met private en publieke partijen. TTE ondersteunt de gemeente bij al deze aspecten.

Om zo veel mogelijk te kunnen leren van de succesvolle implementatie van de visie op de ondergrond is het ministerie van IenM het project ‘Casusadoptie Zwolle’ gestart. Een project dat door TTE is begeleid.

Back to Top